Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 5

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 23a otrzymuje brzmienie:

"Art. 23a. Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:

1) opracowywania projektów strategii rozwoju kraju;

2) opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w szczególności będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych;

3) przygotowywania prognoz oraz średnio- i długookresowych strategicznych programów rozwoju kraju;

4) przygotowywania koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

5) analizowania zgodności rządowych programów krótko- i średniookresowych z programami strategicznymi;

6) analizowania zgodności strategii rozwoju województw ze strategią rozwoju kraju;

7) opracowywania sektorowych programów operacyjnych, z wyjątkiem programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa, realizujących cele strategii, o której mowa w pkt 1, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2, z wykorzystaniem w szczególności środków budżetu państwa oraz środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych;

8) zarządzania Funduszem Spójności oraz sektorowymi programami operacyjnymi, z wyjątkiem programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa;

9) koordynacji opracowywania przez samorządy województw regionalnych programów operacyjnych, zawierania regionalnych porozumień programowych, a także monitorowania i oceny przebiegu ich wykonania;

10) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi, a także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakresie dotyczącym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym rozwoju regionalnego;

11) nadzorowania wykonania i rozliczenia zawartych kontraktów wojewódzkich.";

2) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu, z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści