Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 6

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

2) w art. 41 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) osoby kierującej departamentem (komórką równorzędną) i jej zastępcy w urzędach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz osoby kierującej wydziałem (komórką równorzędną) i jej zastępcy w urzędach wojewódzkich,".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"