Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 7

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 46 otrzymuje brzmienie:

"Art. 46. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego prowadzi współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie zagospodarowania przestrzennego, a także przygotowuje okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju.";

2) w art. 47 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Rządowe Centrum Studiów Strategicznych" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"