Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1

1. Tworzy się Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, zwany dalej "Instytutem".

2. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną.

3. Instytut działa na podstawie ustawy, Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryżu dnia 26 maja 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 109, poz. 521), zwanego dalej "Porozumieniem", oraz na podstawie prawa polskiego.

4. Siedzibą Instytutu jest Warszawa.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści