Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 32

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804) w art. 20:

1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,";

2) uchyla się pkt 8.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"