Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 105e

1. W przypadku gdy z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1 pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub art. 105d ust. 1 pkt 1, wystąpi dom maklerski będący unijną dominującą firmą inwestycyjną Komisja występuje do właściwych organów nadzoru, udostępniając im wniosek, o przedstawienie opinii w zakresie zasadności udzielenia zgody.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja rozpoznaje wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia, biorąc pod uwagę opinie zgłoszone w tym terminie.

3. Po wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zgody, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1 pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub art. 105d ust. 1 pkt 1, domowi maklerskiemu będącemu unijną dominującą firmą inwestycyjną, Komisja przekazuje właściwemu organowi nadzoru informację o udzielonej zgodzie albo o odmowie udzielenia zgody.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"