Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 167a

1. W przypadku gdy finansowa spółka holdingowa narusza art. 103 ust. 1, Komisja może nakazać finansowej spółce holdingowej usunięcie stwierdzonych naruszeń przepisów lub przyczyn tych naruszeń, lub nałożyć na finansową spółkę holdingową karę pieniężną do wysokości 500.000 zł.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja może również nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 zł na osoby zarządzające daną spółką odpowiedzialne za zaistniałe naruszenie.

3. W przypadku gdy spółka holdingowa o działalności mieszanej lub finansowa spółka holdingowa będące podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego narusza obowiązki określone w art. 98a-98f, w tym w szczególności obowiązki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5, Komisja może nałożyć na tę spółkę karę pieniężną do wysokości 500.000 zł.

4. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"