Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 98a

1. W zakresie adekwatności kapitałowej domy maklerskie z wyłączeniem domów maklerskich, które nie prowadzą działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 lub ust. 4 pkt 1, są obowiązane spełniać wymogi dotyczące:

1) utrzymywania kapitałów nadzorowanych na poziomie, o którym mowa w ust. 3;

2) wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego;

3) zarządzania ryzykiem oraz szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału;

3a) zasad ustalania składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze;

4) upowszechniania informacji dotyczących spełniania wymogów, o których mowa w pkt 1-3a.

2. Do celów adekwatności kapitałowej przez użyte w niniejszym artykule oraz w art. 98b-98j, art. 103 ust. 3, art. 105-105g i art. 167a, określenia:

1) podmiot dominujący - rozumie się również podmiot uznany przez Komisję za podmiot dominujący zgodnie z ust. 14;

2) podmiot zależny - rozumie się również podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym w rozumieniu pkt 1, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego;

3) grupa kapitałowa - rozumie się podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi;

4) udział kapitałowy - rozumie się posiadany pośrednio lub bezpośrednio udział dający prawo do ponad 20 % kapitału innego podmiotu lub prawo do wykonywania ponad 20 % głosów w organach innego podmiotu;

5) dom maklerski - rozumie się dom maklerski obowiązany spełniać wymogi, o których mowa w ust. 1;

6) zagraniczna firma inwestycyjna - rozumie się zagraniczną firmę inwestycyjną z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej oraz podmiotów nieprowadzących działalności w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 lub ust. 4 pkt 1;

7) firma inwestycyjna z państw trzecich - rozumie się osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą poza terytorium państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą poza terytorium państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania poza terytorium państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium tego państwa, z wyłączeniem banku zagranicznego prowadzącego na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium tego państwa działalność maklerską, lub prowadzącego na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium tego państwa rachunki, na których są rejestrowane papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym oraz z wyłączeniem podmiotów nieprowadzących działalności w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 lub ust. 4 pkt 1;

8) firma inwestycyjna - rozumie się dom maklerski, zagraniczną firmę inwestycyjną oraz firmę inwestycyjną z państw trzecich;

9) bank krajowy - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

10) instytucja kredytowa - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

11) bank zagraniczny - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

12) bank - rozumie się bank krajowy, instytucję kredytową i bank zagraniczny;

13) instytucja - rozumie się dom maklerski, zagraniczną firmę inwestycyjną, bank krajowy, bank zagraniczny oraz instytucję kredytową;

14) instytucja finansowa - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, z wyłączeniem firmy inwestycyjnej; na potrzeby spełniania norm adekwatności kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym podmiot jest uważany za instytucję finansową, jeżeli spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, na podstawie swojego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku jego braku - na podstawie swojej skonsolidowanej sytuacji finansowej lub na podstawie swojej jednostkowej sytuacji finansowej;

15) dominujący podmiot nieregulowany - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym";

16) finansowa spółka holdingowa - rozumie się instytucję finansową, której podmiotami zależnymi są głównie lub wyłącznie firmy inwestycyjne, banki lub instytucje finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest firma inwestycyjna lub bank, oraz która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym;

17) spółka holdingowa o działalności mieszanej - rozumie się podmiot dominujący niebędący finansową spółką holdingową, firmą inwestycyjną, bankiem, ani dominującym podmiotem nieregulowanym, od którego podmiotem zależnym jest przynajmniej jedna firma inwestycyjna lub bank;

18) firma inwestycyjna dominująca w państwie członkowskim - rozumie się dom maklerski lub zagraniczną firmę inwestycyjną, od której podmiotem zależnym jest firma inwestycyjna, bank lub instytucja finansowa, lub która posiada udział kapitałowy w takich podmiotach, oraz która nie jest podmiotem zależnym w stosunku do innej instytucji działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie członkowskim, ani finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium tego samego państwa członkowskiego;

19) finansowa spółka holdingowa dominująca w państwie członkowskim - rozumie się finansową spółkę holdingową działającą na podstawie zezwolenia, która nie jest podmiotem zależnym od instytucji działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie członkowskim ani od finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium tego samego państwa członkowskiego;

20) unijna dominująca firma inwestycyjna - rozumie się firmę inwestycyjną dominującą w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem zależnym od instytucji ani od finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego;

21) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa - rozumie się finansową spółkę holdingową dominującą w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem zależnym od instytucji ani od finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego;

22) podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - co najmniej dwa podmioty, z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe lub które stanowią dla domu maklerskiego jedno ryzyko ze względu na to, że problemy finansowe jednego z nich, w szczególności trudności z pozyskiwaniem źródeł finansowania lub spłatą zobowiązań, mogą mieć wpływ na pogorszenie zdolności do pozyskiwania źródeł finansowania lub spłatę zobowiązań przez którykolwiek z pozostałych.

3. Dom maklerski jest obowiązany utrzymywać kapitały nadzorowane, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwane dalej "kapitałami nadzorowanymi", na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości:

1) całkowity wymóg kapitałowy wyznaczony przez dom maklerski zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwany dalej "całkowitym wymogiem kapitałowym";

2) oszacowana przez dom maklerski zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych zidentyfikowanych rodzajów ryzyka występujących w ramach prowadzonej przez ten dom maklerski działalności oraz innych istotnych rodzajów ryzyka mogących potencjalnie w tej działalności wystąpić w przyszłości, zwana dalej "kapitałem wewnętrznym".

4. Wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego metodą uwzględniającą wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych przez dom maklerski, o którym mowa w art. 98 ust. 3, wymaga zgody Komisji.

5. Wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego metodą uwzględniającą współczynnik przejścia, wymaga zgody Komisji.

6. Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez domy maklerskie w ujęciu jednostkowym.

7. Dom maklerski podlega również nadzorowi nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym, w przypadku gdy jest:

1) firmą inwestycyjną dominującą w państwie członkowskim lub unijną dominującą firmą inwestycyjną;

2) podmiotem zależnym od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej;

3) podmiotem zależnym od firmy inwestycyjnej dominującej w państwie członkowskim lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej;

4) podmiotem zależnym od instytucji dominującej w państwie członkowskim, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub unijnej instytucji dominującej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 tej ustawy.

8. Nadzór w ujęciu skonsolidowanym nad domem maklerskim lub zagraniczną firmą inwestycyjną, w przypadku gdy:

1) dom maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna jest firmą inwestycyjną dominującą w państwie członkowskim lub unijną dominującą firmą inwestycyjną - sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej;

2) od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej podmiotem zależnym jest dom maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna, a jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej finansowej spółki holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej;

3) od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej podmiotami zależnymi są domy maklerskie lub zagraniczne firmy inwestycyjne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności w dwóch lub więcej państwach członkowskich, a jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej finansowej spółki holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej w państwie członkowskim, w którym siedzibę posiada ta finansowa spółka holdingowa;

4) od dwóch lub więcej finansowych spółek holdingowych dominujących w państwach członkowskich lub unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych, posiadających siedziby w dwóch lub więcej państwach członkowskich, podmiotami zależnymi są domy maklerskie lub zagraniczne firmy inwestycyjne, które uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności w tych państwach członkowskich, a jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do finansowej spółki holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą sumę bilansową;

5) podmiotem dominującym wobec dwóch lub więcej domów maklerskich lub zagranicznych firm inwestycyjnych jest finansowa spółka holdingowa dominująca w państwie członkowskim lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa, która posiada siedzibę w innym państwie członkowskim, niż państwo, w którym te domy maklerskie lub te zagraniczne firmy inwestycyjne uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności, a jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej finansowej spółki holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą sumę bilansową.

9. Właściwe organy nadzoru mogą uzgodnić, że kryteriów, o których mowa w ust. 8, nie stosuje się, jeżeli są one niewłaściwe z uwagi na specyfikę domów maklerskich lub zagranicznych firm inwestycyjnych lub względną istotność ich działalności w państwach członkowskich. W takim przypadku właściwe organy nadzoru uzgadniają, który z nich sprawuje nadzór w ujęciu skonsolidowanym.

10. W celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9, właściwe organy nadzoru mogą zasięgnąć opinii unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej, a także tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą sumę bilansową, o której mowa w ust. 8.

11. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu skonsolidowanym w wyniku uzgodnień, o których mowa w ust. 9.

12. Komisja informuje unijną dominującą firmę inwestycyjną, unijną dominującą finansową spółkę holdingową albo dom maklerski, który ma najwyższą sumę bilansową, o której mowa w ust. 8, o sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu skonsolidowanym.

12a. W przypadku otrzymania informacji o działaniu istotnego oddziału domu maklerskiego na terytorium państwa goszczącego, w szczególności oddziału, którego:

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych w państwie goszczącym tego oddziału jest wyższy niż 2% lub

2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali działalności wykonywanej przez ten oddział, lub

3) zawieszenie albo zakończenie działalności domu maklerskiego może stanowić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub bezpieczeństwa funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku w państwie goszczącym

- Komisja niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o działaniu tego oddziału, podejmuje współpracę z właściwymi organami nadzoru z tego państwa zgodnie z ust. 12b, w tym polegającą na realizowaniu działań, o których mowa w art. 98c ust. 1 i 2, oraz przekazywaniu informacji niezbędnych do wykonywania nadzoru przez właściwe organy nadzoru, w szczególności informacji, o których mowa w art. 98c ust. 3 i 4.

12b. W celu wykonywania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie, w tym nad domem maklerskim, Komisja ustanawia kolegia właściwych organów nadzoru, zwane dalej "kolegiami", i im przewodniczy, zapewniając współpracę z właściwymi organami nadzoru z państw trzecich, właściwymi organami nadzoru z państw goszczących istotny oddział firmy inwestycyjnej oraz z bankami centralnymi, w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji przez nie zadań przewidzianych prawem, w celu należytej współpracy i wymiany informacji, w tym realizacji zadań, o których mowa w art. 98c-98g.

12c. W przedmiocie uczestnictwa oraz działania właściwego organu nadzoru w kolegium rozstrzyga Komisja. Komisja powiadamia członków kolegium o terminach posiedzeń, głównych zagadnieniach będących przedmiotem spotkań, działaniach, które należy przeanalizować lub podjąć, oraz o zastosowanych środkach nadzorczych.

12d. Komisja, planując i koordynując działania w celu podjęcia decyzji w ramach sprawowania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym, uwzględnia zasadność działania właściwych organów nadzoru, w tym środki nadzoru i praktykę ich stosowania, a także jego ewentualny wpływ na stabilność systemów finansowych w zainteresowanych państwach członkowskich.

12e. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i obowiązku tajemnicy ustanowionego w porozumieniu, o którym mowa w ust. 13, Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o działaniach kolegium, w szczególności o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz przekazuje mu informacje, które są szczególnie istotne dla konwergencji praktyk nadzorczych.

12f. Komisja informuje właściwe organy nadzoru państwa macierzystego lub właściwe organy nadzoru sprawujące nadzór w ujęciu skonsolidowanym o woli podjęcia współpracy w zakresie nadzoru nad istotnym oddziałem firmy inwestycyjnej.

12g. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez właściwe organy nadzoru informacji, o której mowa w ust. 12f, Komisja i właściwe organy nadzoru państwa członkowskiego nie osiągną porozumienia, Komisja, biorąc pod uwagę opinię wyrażoną przez właściwe organy nadzoru, wydaje w ciągu kolejnych 2 miesięcy decyzję w przedmiocie uznania oddziału firmy inwestycyjnej za istotny, jeżeli jego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest znacząca, w szczególności gdy spełnia on co najmniej jedną z następujących przesłanek:

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych jest wyższy niż 2%;

2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali działalności wykonywanej przez ten oddział;

3) zawieszenie albo zakończenie działalności macierzystej instytucji kredytowej może stanowić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub dla bezpieczeństwa funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12h. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 12g, Komisja bierze pod uwagę opinię właściwego organu nadzoru oraz uzasadnia istotne odstępstwa od tej opinii otrzymanej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12f.

12i. Decyzję, o której mowa w ust. 12g, otrzymuje firma inwestycyjna prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez istotny oddział, istotny oddział firmy inwestycyjnej oraz właściwe organy nadzoru zainteresowanych państw członkowskich.

12j. Decyzja, o której mowa w ust. 12g, nie wpływa na prawa i obowiązki właściwych organów nadzoru w stosunku do tego oddziału.

13. Komisja może zawierać z właściwymi organami nadzoru innych państw porozumienia określające zakres i tryb współpracy przy wykonywaniu nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad firmami inwestycyjnymi, bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi, a także nadzoru nad istotnymi oddziałami firm inwestycyjnych, oraz określające zakres i tryb działania kolegiów, o których mowa w ust. 12b. Komisja może udzielić informacji dotyczących domu maklerskiego właściwemu organowi nadzoru sprawującemu nadzór w ujęciu skonsolidowanym, jeżeli:

1) w porozumieniu z tym organem nadzoru zapewnione jest wykorzystanie udzielonych informacji tylko na potrzeby nadzoru w ujęciu skonsolidowanym;

2) zagwarantowane jest, że przekazywanie udzielonych informacji poza ten organ możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji.

13a. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 13, Komisja i właściwe organy nadzoru w ramach współpracy przekazują sobie w szczególności informacje niezbędne do wykonywania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad podmiotami powiązanymi kapitałowo i organizacyjnie oraz nadzoru nad istotnymi oddziałami firm inwestycyjnych, a także podejmują działania określone w art. 98c-98g.

14. Komisja może, w drodze decyzji, uznać za podmiot dominujący podmiot, który wywiera znaczący wpływ, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, na inny podmiot.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"