Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 98d

1. Komisja prowadzi rejestr finansowych spółek holdingowych dominujących w państwie członkowskim, w przypadku gdy sprawuje nadzór w ujęciu skonsolidowanym nad domem maklerskim, wobec którego podmiotem dominującym jest finansowa spółka holdingowa dominująca w państwie członkowskim.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera firmę lub nazwę oraz adres siedziby finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, Komisja udostępnia Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwym organom nadzoru innych państw członkowskich oraz zamieszcza go na swojej stronie internetowej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"