Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 98g

1. W przypadku domu maklerskiego, wobec którego podmiotem dominującym jest firma inwestycyjna z państw trzecich, bank zagraniczny lub finansowa spółka holdingowa z siedzibą poza terytorium państwa członkowskiego, Komisja, z urzędu, na wniosek tego podmiotu dominującego lub na wniosek podmiotu regulowanego w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o nadzorze uzupełniającym, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium państwa członkowskiego, bada wymogi adekwatności kapitałowej danego państwa trzeciego, zasady sprawowania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym oraz równoważność tych wymogów i zasad do wymogów i zasad określonych w stosunku do domów maklerskich.

2. Przepis ust. 1 stosuje się, o ile podmiot dominujący nad danym domem maklerskim, gdyby posiadał siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, spełniałby wymogi powodujące konieczność sprawowania przez Komisję nadzoru nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez ten dom maklerski w ujęciu skonsolidowanym.

3. Badając równoważność, o której mowa w ust. 1, Komisja może zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiego Komitetu Bankowego lub Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

4. W przypadku gdy badanie, o którym mowa w ust. 1, wykaże pełną równoważność wymogów adekwatności kapitałowej, Komisja odstępuje od sprawowania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad domem maklerskim.

5. W przypadku gdy badanie równoważności, o której mowa w ust. 1, nie wykaże pełnej równoważności, do nadzoru sprawowanego przez Komisję nad przestrzeganiem przez dom maklerski adekwatności kapitałowej stosuje się przepisy dotyczące sprawowania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym. Komisja informuje organy nadzoru państw członkowskich, które nadzorują podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy dany dom maklerski, o wyniku badania równoważności, o której mowa w ust. 1.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać domowi maklerskiemu podjęcie działań w celu zmiany struktury grupy kapitałowej w taki sposób, aby podmiotem dominującym wobec tego domu maklerskiego została finansowa spółka holdingowa z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego.

7. W przypadku niewykonania nakazu bądź bezskuteczności działań domu maklerskiego, o którym mowa w ust. 6, lub bezskuteczności działań podejmowanych przez Komisję w celu sprawowania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym, Komisja może podjąć wobec domu maklerskiego środki, o których mowa w art. 98f ust. 1. Przepisy art. 98f ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"