Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 98j

1. Dom maklerski będący firmą inwestycyjną dominującą w państwie członkowskim oraz mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące podmiotami dominującymi wobec domu maklerskiego finansowa spółka holdingowa dominująca w państwie członkowskim lub spółka holdingowa o działalności mieszanej są obowiązane zapewniać właściwe funkcjonowanie wewnętrznej kontroli danych i informacji wymaganych w związku ze sprawowaniem nadzoru skonsolidowanego.

2. Dom maklerski będący podmiotem zależnym od spółki holdingowej o działalności mieszanej obowiązany jest opracować i stosować odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej i procesy zarządzania ryzykiem, obejmujące procedury sprawozdawcze i księgowe, pozwalające na identyfikację, mierzenie, monitorowanie i kontrolowanie transakcji domu maklerskiego z tą spółką holdingową oraz z podmiotami od niej zależnymi.

3. Dom maklerski, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany informować Komisję o każdej transakcji z podmiotami, o których mowa w ust. 2, której wartość przekracza 5 % całkowitego wymogu kapitałowego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"