Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 18

1. Dla każdego portu organ ochrony portu sporządza:

1) ocenę stanu ochrony portu;

2) plan ochrony portu - na podstawie tej oceny.

2. Dokonując oceny stanu ochrony portu, uwzględnia się:

1) specyfikę różnych części portu, a także obszarów przyległych do nich, oraz

2) ocenę stanu ochrony obiektów portowych znajdujących się w jego granicach.

3. Elementy oceny stanu ochrony portu określa załącznik nr 1 do ustawy.

4. Plan ochrony portu określa dla każdego z trzech poziomów ochrony:

1) procedury, których należy przestrzegać;

2) środki ochrony, które należy wprowadzić;

3) działania, jakie należy podjąć.

5. Elementy planu ochrony portu określa załącznik nr 2 do ustawy.

6. Organ ochrony portu uzgadnia ocenę stanu ochrony i plan ochrony portu z właściwym terytorialnie wojewodą, w zakresie zadań wynikających z art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.).

7. W przypadku , gdy port graniczy z portem wojennym, plan ochrony portu, wymaga również uzgodnienia z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie wzajemnego funkcjonowania planów ochrony.

8. W przypadku gdy na obszarze portu został określony terytorialny zasięg morskiego przejścia granicznego, plan ochrony portu wymaga również uzgodnienia z właściwym terytorialnie komendantem oddziału Straży Granicznej w zakresie funkcjonowania morskiego przejścia granicznego.

9. Ocenę stanu ochrony i plan ochrony portu zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, jeżeli zostały uwzględnione wymagania określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do ustawy.

10. Ocena stanu ochrony portu i plan ochrony portu podlegają ochronie przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"