Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 30

1. Weryfikacje i próby efektywności przeprowadza:

1) inspekcja bandery i inspekcja portu - w odniesieniu do statków;

2) zespół, który powołuje, po uzgodnieniu z Komendantem Głównym Policji, i wyznacza jego przewodniczącego:

a) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do portów,

b) dyrektor właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obiektów portowych.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) inspektorzy bandery i portu;

2) funkcjonariusze Policji wyznaczeni przez Komendanta Głównego Policji;

3) eksperci posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ochrony żeglugi i portów, w szczególności polegające na:

a) wiedzy teoretycznej i doświadczeniu praktycznym w dziedzinie ochrony żeglugi i portów,

b) wiedzy praktycznej w zakresie badanych czynności.

3. Eksperci powołani do zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, za przeprowadzenie weryfikacji lub prób efektywności otrzymują wynagrodzenie.

4. Dyrektor właściwego urzędu morskiego jest uprawniony do prowadzenia doraźnych kontroli przestrzegania wymagań Kodeksu ISPS przez statki oraz obiekty portowe.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"