Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 4

Podmiotami obowiązanymi do działań w zakresie ochrony żeglugi i portów są:

1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w zakresie:

a) ustalania odpowiedniego poziomu ochrony dla statków o polskiej przynależności, z uwzględnieniem rejonów ich pływania,

b) wprowadzania poziomu ochrony 3 dla portów i obiektów portowych,

c) zatwierdzania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oceny stanu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek do tych dokumentów,

d) zatwierdzania oceny stanu ochrony obiektu portowego oraz poprawek do tej oceny,

e) zatwierdzania planu ochrony obiektu portowego oraz poprawek do tego planu w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1,

f) wydawania potwierdzenia zgodności obiektu portowego w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 pkt 1,

g) realizacji zadań centralnego punktu kontaktowego;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie:

a) zatwierdzania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oceny stanu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek do tych dokumentów,

b) wykonywania przez podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających na:

– uzgadnianiu planu ochrony portu w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 8,

– uzgadnianiu oceny stanu ochrony i planu ochrony obiektu portowego w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 6 i art. 21 ust. 6,

c) występowania z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań, o których mowa w art. 27 ust. 1;

3) Minister Obrony Narodowej w zakresie:

a) podejmowania decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1,

b) wykonywania przez podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających na uzgadnianiu planów ochrony portu w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 7;

4) minister właściwy do spraw finansów publicznych w zakresie wykonywania przez podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających na współdziałaniu z jednostką ochrony portu w zakresie kontroli ładunku, o której mowa w art. 39;

5) minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie kontaktowania się z właściwymi organami państw oraz utrzymywania kontaktu z ich przedstawicielami dyplomatycznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach zagrożenia ochrony statków;

6) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie oceny stopnia zagrożenia radiacyjnego;

7) właściwy wojewoda w zakresie:

a) uzgadniania oceny stanu ochrony i planu ochrony portu w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 6,

b) uzgadniania oceny stanu ochrony i planu ochrony obiektu portowego w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 5 i art. 21 ust. 5,

c) zapewnienia współdziałania i pomocy ze strony innych instytucji i organów administracji, a także organizacji pomocy medycznej oraz ewakuacji, w przypadku wprowadzenia poziomu ochrony 3;

8) dyrektor właściwego urzędu morskiego w zakresie:

a) wprowadzania poziomu ochrony 2 dla portu lub obiektu portowego,

b) występowania z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o wprowadzenie poziomu ochrony 3 dla portu lub obiektu portowego oraz o ustalenie odpowiedniego poziomu ochrony dla statków o polskiej przynależności, z uwzględnieniem rejonów ich pływania,

c) realizacji zadań organu ochrony portu,

d) opracowania oceny stanu ochrony portu lub obiektu portowego,

e) zatwierdzania planu ochrony obiektu portowego oraz poprawek do tego planu w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 2,

f) opracowania i sprawowania nadzoru nad wdrożeniem planu ochrony portu,

g) współdziałania z PFSO, CSO, Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Służbą Celną w celu realizacji, w sposób określony w ustawie, ochrony żeglugi i portów,

h) realizacji zadań regionalnego punktu kontaktowego;

9) Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne wchodzące w skład Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa - w zakresie realizacji zadań punktu odbioru alertu;

10) zarządzający portem w zakresie:

a) realizacji ochrony na obszarze portu, w sposób określony w ustawie i w planie ochrony portu,

b) wdrożenia planu ochrony portu,

c) współdziałania z organem ochrony portu i z oficerem ochrony portu,

d) współdziałania z PFSO, CSO, Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Służbą Celną w celu realizacji, w sposób określony w ustawie, ochrony na obszarze portu oraz zapewnienia im warunków do wykonywania obowiązków służbowych;

11) zarządzający obiektem portowym w zakresie:

a) opracowania i wdrożenia planu ochrony obiektu portowego,

b) wyznaczania PFSO i zapewnienia mu ścisłej współpracy z oficerem ochrony portu,

c) wydania PFSO dokumentu identyfikacyjnego,

d) współdziałania z organami administracji morskiej, Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Służbą Celną w celu realizacji ochrony na obszarze obiektu portowego, w sposób określony w ustawie i w planie ochrony obiektu portowego,

e) zapewnienia technicznych i finansowych środków do realizacji zadań związanych z ochroną obiektu portowego, z uwzględnieniem wniosków wynikających z oceny stanu ochrony obiektu portowego;

12) armator statku w zakresie:

a) opracowania oceny stanu ochrony statku,

b) opracowania oraz wdrożenia planu ochrony statku,

c) wyznaczania CSO i SSO,

d) współdziałania z organami administracji morskiej, Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Służbą Celną w celu realizacji ochrony na statku, w sposób określony w ustawie i w planie ochrony statku, oraz zapewnienie im warunków do wykonywania obowiązków służbowych,

e) zapewniania technicznych i finansowych środków do realizacji zadań związanych z ochroną statku, z uwzględnieniem wniosków wynikających z oceny stanu ochrony statku;

13) PFSO, CSO oraz SSO, w zakresie realizacji zadań określonych odpowiednio dla tych oficerów w Kodeksie ISPS.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"