Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 6

1. Do zadań centralnego punktu kontaktowego, o którym mowa w sekcji 4.14 w części B Kodeksu ISPS, należy:

1) przekazywanie informacji CSO statków o polskiej przynależności;

2) przekazywanie Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o wprowadzonych środkach ochrony na morzu;

3) przyjmowanie od punktu odbioru alertu informacji o odbiorze alertu;

4) składanie Komisji Europejskiej i IMO raportów i sprawozdań o naruszeniu ochrony statków.

2. Do zadań regionalnego punktu kontaktowego, o którym mowa w sekcji 4.14 w części B Kodeksu ISPS, należy:

1) przekazywanie do centralnego punktu kontaktowego informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów;

2) informowanie statków o aktualnym poziomie ochrony obiektu portowego lub portu;

3) w odniesieniu do statku zmierzającego do polskiego portu:

a) przyjmowanie informacji o poziomie ochrony statku i przekazywanie ich do właściwego oficera ochrony portu i PFSO,

b) informowanie statku o posiadaniu przez właściwy obiekt portowy, znajdujący się w terytorialnym zakresie działania punktu kontaktowego, ważnego potwierdzenia zgodności obiektu portowego,

c) informowanie o szczegółach kontaktowania się z właściwym PFSO i oficerem ochrony portu;

4) doradztwo w zakresie ochrony na morzu dla statku:

a) o polskiej przynależności,

b) znajdującego się na polskim morzu terytorialnym lub morskich wodach wewnętrznych lub który zawiadomił o zamiarze wejścia na te akweny.

3. Do zadań punktu odbioru alertu należy:

1) zarządzanie informacją o alercie, w tym:

a) odbiór alertu,

b) informowanie centralnego punktu kontaktowego o odebranym alercie,

c) informowanie o odebranym alercie punktu odbioru alertu państwa, na którego obszarze morskim w danej chwili statek przebywa;

2) odbiór od właściwych organów innych państw informacji o zagrożeniu ochrony statku znajdującego się na polskich obszarach morskich i zarządzanie tą informacją;

3) utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania alertów i ich natychmiastowego przekazywania do centralnego punktu kontaktowego;

4) alarmowanie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;

5) prowadzenie szkoleń i ćwiczeń oraz testowanie procedur, systemów łączności i systemów uzyskiwania informacji w zakresie zarządzania informacją o alercie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"