Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 67

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakresie nieunormowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia, ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie morskim, przystani oraz w pasie technicznym, a także ochrony żeglugi i portów morskich - dyrektor urzędu morskiego może ustanawiać w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania się.";

2) w art. 50 w ust. 1:

a) w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) kontrolowania, czy statki spełniają wymagania w zakresie ochrony żeglugi morskiej;",

b) w pkt 2 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) ochrony żeglugi morskiej;",

c) w pkt 3 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) ochrony żeglugi morskiej.";

3) w art. 52 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Kontrolę w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich reguluje odrębna ustawa.";

4) w art. 56 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) wykracza przeciwko obowiązkowi umieszczania na statku oznaczenia nazwy, portu macierzystego i numeru identyfikacyjnego statku,".