Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK Nr 3. OPŁATY

I. TARYFA OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYDANIEM DOKUMENTÓW OCHRONY PORTÓW

1. Zatwierdzenie oceny stanu ochrony portu 1.200 j.t.*

2. Zatwierdzenie planu ochrony portu 1.200 j.t.

3. Przeprowadzenie weryfikacji w celu stwierdzenia zgodności stanu

ochrony portu z planem ochrony portu 1.600 j.t.

II. TARYFA OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYDANIEM DOKUMENTÓW OCHRONY OBIEKTÓW PORTOWYCH

1. Wydanie potwierdzenia zgodności obiektu portowego 500 j.t.

2. Zatwierdzenie oceny stanu ochrony obiektu portowego 600 j.t.

3. Zatwierdzenie planu ochrony obiektu portowego 600 j.t.

4. Zatwierdzenie poprawek do oceny stanu ochrony obiektu portowego 100 j.t.

5. Zatwierdzenie poprawek do planu ochrony obiektu portowego 100 j.t.

6. Przeprowadzenie weryfikacji w celu stwierdzenia zgodności stanu

ochrony obiektu portowego z zatwierdzonym planem i wymaganiami

Kodeksu ISPS 800 j.t.

III. TARYFA OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYDANIEM DOKUMENTÓW OCHRONY STATKÓW

1. Przeprowadzenie weryfikacji w celu stwierdzenia zgodności stanu ochrony statku towarowego z zatwierdzonym planem i wymaganiami Kodeksu ISPS:

1.1. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 800 j.t.

1.2. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 1.200 j.t.

1.3. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 1.600 j.t.

2. Przeprowadzenie weryfikacji w celu stwierdzenia zgodności stanu ochrony statku pasażerskiego z zatwierdzonym planem i wymaganiami Kodeksu ISPS:

2.1. Statki o pojemności brutto do 2.000 1.000 j.t.

2.2. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 2.000 j.t.

2.3. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 3.000 j.t.

3. Za tymczasowy międzynarodowy certyfikat ochrony statku lub

międzynarodowy certyfikat ochrony statku 350 j.t.

4.1. Zatwierdzenie planu ochrony statku 600 j.t.

4.2. Zatwierdzenie poprawek do planu ochrony statku 300 j.t.

5.1. Wydanie zapisu historii statku lub jego duplikatu 300 j.t.

5.2. Wprowadzenie poprawek do zapisu historii statku 50 j.t.

IV. TARYFA OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYDANIEM ŚWIADECTW PRZESZKOLENIA CSO I PFSO

1. Wydanie świadectwa przeszkolenia CSO 20 j.t.

2. Wydanie świadectwa przeszkolenia PFSO 20 j.t.

V. UWAGI DODATKOWE

1. Opłata za potwierdzenie ważności dokumentu ochrony wynosi 50 % wartości stawki określonej za wydanie dokumentu ochrony.

2. W przypadku gdy weryfikacja - z powodów niezależnych od właściwego urzędu morskiego - zostanie w całości lub częściowo przeprowadzona poza godzinami pracy właściwego urzędu morskiego, opłaty za weryfikację i wydanie dokumentu ochrony wynoszą 130 % opłaty podstawowej.

3. Koszty przejazdów oraz pobytu członków zespołu poza siedzibą właściwego urzędu morskiego, związane z przeprowadzaniem weryfikacji, ponosi zleceniodawca.

* Jednostka taryfowa (j.t.) - wartość złotowa jednostki taryfowej stanowi równowartość 0,2 SDR - Specjalnych Praw Ciągnienia liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.