Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o odpadach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 215

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448 i 1512) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I:

a) w kolumnie 2:

– w ust. 12 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska:",

– ust. 47 otrzymuje brzmienie:

"47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów",

b) uchyla się ust. 44,

c) uchyla się ust. 48,

d) po ust. 48 dodaje się ust. 48a-48e w brzmieniu:

48a. Zgoda na podjęcie wstrzymanej działalności posiadacza odpadów

100 zł

48b. Zgoda na wznowienie użytkowania składowiska odpadów

100 zł

48c. Zgoda na wydobywanie odpadów: 1) z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów 2) ze zwałowiska odpadów

500 zł

48d. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

500 zł

48e. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów

259 zł

2) w części III:

a) w kolumnie 2 w ust. 40 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pozwolenie na wprowadzenie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska:",

b) po ust. 43b dodaje się ust. 43c w brzmieniu:

43c. Zezwolenie na: a) zbieranie odpadów b) przetwarzanie odpadów c) zbieranie i przetwarzanie odpadów

616 zł

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"