Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o odpadach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 40

Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

2) szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

- kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz sprawozdań z realizacji tych planów, a także przepisami prawa Unii Europejskiej.