Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o odpadach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 52

1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany;

3) numer REGON, o ile został nadany;

4) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w odniesieniu do:

a) przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty:

– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów powstałych z produktów,

– dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta umowa z organizacją odzysku,

b) prowadzącego recykling odpadów powstałych z produktów:

– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu,

– informację o stosowanym procesie recyklingu,

– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,

– informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu,

c) prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów:

– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku,

– informację o stosowanym procesie odzysku,

– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku,

– informację o decyzjach związanych z odzyskiem,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

d) dokonującego eksportu odpadów powstałych z produktów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi i recyklingowi:

– kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów przyjmowanych w celu eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy,

– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

e) organizacji odzysku:

– informację o rodzaju produktów, w stosunku do których organizacja odzysku zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów z nich powstałych,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;

5) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do:

a) wprowadzającego pojazdy:

– informację o rodzaju prowadzonej działalności,

– informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w ramach sieci,

b) prowadzącego punkt zbierania pojazdów:

– adres punktu zbierania pojazdów,

– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

c) prowadzącego stację demontażu:

– adres stacji demontażu,

– informację o stosowanych procesach przetwarzania,

– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

d) prowadzącego strzępiarkę:

– adres strzępiarki,

– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;

6) z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do:

a) wprowadzającego sprzęt albo przedsiębiorcy dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, o którym mowa w art. 3a ust. 1 tej ustawy:

– informację o rodzaju prowadzonej działalności,

– numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do tej ustawy,

– informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, o ile została zawarta, a w przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - informację o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, który zamierza wprowadzić w danym roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy,

b) zbierającego zużyty sprzęt:

– numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do tej ustawy, z którego powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt,

– adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt,

– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

c) prowadzącego zakład przetwarzania:

– numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do tej ustawy, z którego powstał przyjmowany przez niego zużyty sprzęt,

– adres zakładu przetwarzania,

– informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania,

– informację o zbieranym zużytym sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt,

– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

d) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu:

– kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów,

– informację o stosowanym procesie recyklingu,

– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu,

– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,

– informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

e) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku:

– kod i nazwę rodzajów przyjmowanych odpadów,

– informację o stosowanym procesie odzysku,

– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku,

– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku,

– informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

f) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe,

- zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału;

7) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w odniesieniu do:

a) wprowadzającego baterie lub akumulatory:

– informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów,

– informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy, a w przypadku realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu - dane tego podmiotu,

b) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów:

– informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych procesach przetwarzania i recyklingu,

– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

– informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;

7a) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w odniesieniu do:

a) organizacji odzysku opakowań:

– wskazanie rodzajów opakowań, w stosunku do których organizacja odzysku opakowań zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

b) przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych:

– kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku poza terytorium kraju,

– informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami,

c) przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych:

– kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,

– informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami,

– informację o stosowanym procesie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,

– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń służących do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,

– informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

d) wprowadzających produkty w opakowaniach:

– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań,

– dane organizacji odzysku opakowań, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, o ile została zawarta umowa z organizacją odzysku opakowań,

– informację o przynależności do porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy - w przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach,

e) wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach:

– informację o rodzaju prowadzonej działalności,

– informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za granicę opakowań;

8) z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu do:

a) transportującego odpady - kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów,

b) sprzedawcy odpadów - kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych odpadów,

c) pośrednika w obrocie odpadami - kod i nazwę rodzajów odpadów będących przedmiotem obrotu,

d) posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a:

– kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów,

– informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

3) numer REGON, o ile został nadany;

4) odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji na podziemne składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia;

6) informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;

7) informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne - w przypadku działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

8) wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych - w przypadku przetwarzania olejów odpadowych.

3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa.

5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału rozumie się:

1) zezwolenie na zbieranie odpadów;

2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów;

3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów;

4) pozwolenie zintegrowane.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"