Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa Ordynacja podatkowa

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 143

§ 1. Organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza celnego lub pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.

§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu - z wyłączeniem wydawania zaświadczeń.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być udzielone również:

1) pracownikom urzędu skarbowego - przez naczelnika urzędu skarbowego;

2) pracownikom izby skarbowej - przez dyrektora izby skarbowej;

3) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego - przez naczelnika urzędu celnego,

4) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby celnej.

§ 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"