Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa Ordynacja podatkowa

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 320

W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503 i Nr 121, poz. 770) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 wyraz "Inkasentem" zastępuje się wyrazem "Płatnikiem";

2) w ust. 4 wyraz "inkasent" zastępuje się wyrazem "płatnik";

3) w ust. 5 wyrazy "o zobowiązaniach podatkowych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926)".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"