Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa Ordynacja podatkowa

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 322

W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794, z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 774 oraz z 1997 r. Nr 79, poz. 484, Nr 113, poz. 734, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gmin, a pobieranych przez urząd skarbowy, urząd ten udziela ulg, odroczeń, umorzeń, stosuje zaniechanie poboru podatków oraz zwalnia płatnika z obowiązku pobrania oraz wpłaty podatku lub zaliczek na podatek wyłącznie na wniosek lub za zgodą zarządu gminy.";

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wniosek lub zgoda, o których mowa w ust. 2, wydawane są w drodze postanowienia.";

3) w ust. 4 po wyrazie "podjętych" dodaje się wyrazy "przez organy podatkowe".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"