Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku akcyzowym

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 67

1. Zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone w formie:

1) depozytu w gotówce;

2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

3) czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);

4) weksla własnego;

5) innego dokumentu mającego wartość płatniczą.

2. Zabezpieczenie akcyzowe obowiązuje na całym terytorium Unii Europejskiej.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego,

2) rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane jako zabezpieczenie akcyzowe,

3) sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego,

4) wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego

- uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w akcyzie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"