Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku akcyzowym

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 84

1. Wydanie, odmowa wydania, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia:

1) na prowadzenie składu podatkowego,

2) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

2a) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

3) (uchylony),

3a) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,

4) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

5) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

6) wyprowadzenia

- następuje w drodze decyzji.

1a. Do postępowań w sprawach zezwoleń, o których mowa w ust. 1, do których stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) w zakresie postępowania audytowego, nie stosuje się art. 6.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób wydawania oraz cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 1;

2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględni:

1) potrzebę uzyskania dostatecznych informacji o podatniku, w szczególności wpływających na określenie zabezpieczenia akcyzowego i potrzebę prawidłowego działania podmiotu;

2) konieczność zapewnienia swobody przepływu wyrobów akcyzowych.