Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK Nr 1. WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Pozycja

Stawka %

Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj)

Nazwa środków trwałych

Powiązanie z KRŚT

1

2

3

4

5

01

1,5

11 Budynki mieszkalne

15, 16

122 Lokale mieszkalne

2,5

10 Budynki niemieszkalne

10, 11, 12

13, 14, 15

17, 18, 19

110 Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej

154

159

121 Lokale niemieszkalne

4,5

102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi

227

oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

293

104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne,

200

zbiorniki i komory podziemne ( z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

202

203

205

209

220

221

222

10

103 Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3

125

- trwale związane z gruntem
109 Domki kempingowe, budynki zastępcze

169

- trwale związane z gruntem

198

010 Plantacje wikliny

001

02

2,5

224 Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji,

250

doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

251

253

254

255

259

293

297

21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

256

290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

28

291 Wieże przeciwpożarowe

291

225 Melioracje podstawowe

01

226 Melioracje szczegółowe

01

4,5

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

2

10

211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

651

221 Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

680

14

202 Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

507

20

200 Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżo maszty

510

03

7

3 Kotły i maszyny energetyczne

3

14

323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie

323

324 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie

324

325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe

325

326 Silniki powietrzne

326

343 Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

343

344 Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie

344

349 Reaktory jądrowe

349

04

7

431 431 - 0 filtry (prasy) błotniarki

431

431 - 4 cedzidła mechaniczne
450 Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)

450

451 Piece do przetwarzania paliw ( z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze)

451

454 Piece do wypalania tunelowe

454

475 Aparaty bębnowe

475

477 Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz

477

477-6 do 8

10

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

4

14

41 Obrabiarki do metali

40,41

44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

44

46 Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)

46

47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)

47

18

449 Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

449

465 Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

465

469 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

469

474 Kolumny nitracyjne i denitracyjne

474

479 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu

479

481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

481

482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

482

484 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego

484

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
490 Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne

490

492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

492

493 Z rodzaju 493 roboty przemysłowe

493

20

434 434-01 maszyny do zamykania słoi

434

Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek
465 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

465

30

491 Zespoły komputerowe

491

05

7

506 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

506

507 507-2 i 507-3 krystalizatory

507

507-4 komory potne
548 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego

548

583 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla

583

583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

10

512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

512

513 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

513

514 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni

514

514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
520 Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:

520

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
523 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego

523

525 525-31 autoklawy

525

529 Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:

529

529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia
56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych

56

582 Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

582

14

50 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego

50

517 Maszyny i urządzenia torfiarskie

517

52 Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

52

53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

53

54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne

54

55 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

55

561 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi

561

568 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)

568

57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych

57

59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

59

18

505 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

505

51 Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

51

58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

58

20

506 506-3 odgazowywacze

506

510 Maszyny i urządzenia wiertnicze

510

511 Obudowy zmechanizowane

511

518 Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:

518

518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
535 Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali

535

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
579 579-000 dystrybutory

579

579-003 młynki młotkowe
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

580

581 Maszyny do robót budowlanych

581

582 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg

582

25

501 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji

501

501-1 porcelanowe młyny kulowe
511 Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych

511

524 Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

524

571 571-8 autoklawy do hydrolizy

571

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
581 581-2 wibratory

581

581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku

06

4,5

600 Zbiorniki naziemne ceglane

600

601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)

601

623 623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN

623

641 Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

641

648 Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

648

657 Akumulatory hydrauliczne

657

660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

660

10

6 Urządzenia techniczne

6

18

61 Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze

610

i aparatura energii elektrycznej przewoźna

do 615

641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)

641

662 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm

662

681 Kontenery

681

20

629 Telefony komórkowe

629

669 Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)

669

633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

633

634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

634

662 662-5 ekrany kinowe

662

644 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

644

664 Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

664

25

644 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

644

07

7

70 Kolejowy tabor szynowy naziemny

70

71 Kolejowy tabor szynowy podziemny

71

72 Tramwajowy tabor szynowy

72

73 Pozostały tabor szynowy naziemny

73

77 Tabor pływający

77

14

700 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

700-7

710 710-01 lokomotywy akumulatorowe

710

do 03

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne

710-02

i typu "Karlik"

i 710-03

710-10 do 14 wozy kopalniane

710-10

do 14

770 770-13 kontenerowce

770-13

773 773-1010 wodoloty

773-1010

780 Samoloty

780

781 Śmigłowce

781

743 Samochody specjalne

743

745 Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

745

746 Ciągniki

746

747 Naczepy

747

748 Przyczepy

748

750

751

752

753

754

76 Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)

76

18

745 Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

745

783 Balony

783

788 Inne środki transportu lotniczego

788

79 Środki transportu pozostałe

20

740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

740

741 Samochody osobowe

741

742 Samochody ciężarowe

742

744 Autobusy i autokary

744

782 Szybowce

782

08

10

805 Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne

805

806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem

806

14

803 803-0 do 1 maszyny biurowe

803

803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

20

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

8

25

801 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych

801

802 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii

802

804 Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

804

Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.