Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK Nr 3. LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 23 UST. 1 PKT 38C I ART. 24 UST. 8A I 8B USTAWY

Lp.

Państwo członkowskie Unii Europejskiej

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgii spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

2

Królestwo Danii spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab" i "anpartsselskab" oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do "aktieselskaber"

3

Królestwo Hiszpanii spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego

4

Królestwo Niderlandów spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane jako: "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap", "coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" oraz inne spółki utworzone zgodnie z prawem niderlandzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych

5

Królestwo Szwecji spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker" oraz "ömsesidiga försäkringsbolag"

6

Republika Malty spółki utworzone według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata" oraz "Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f' azzjonijiet"

7

Republika Austrii spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" oraz "Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften"

8

Republika Cypryjska spółki utworzone według prawa cypryjskiego: "åôáéñåßạ̊", jak okrślono w przepisach dotyczących podatku dochodowego

9

Republika Czeska spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost" oraz "společnost s ručením omezeným"

10

Republika Estońska spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts" oraz "tulundusühistu"

11

Republika Federalna Niemiec spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych

12

Republika Finlandii spółki utworzone według prawa fińskiego, określane jako: "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", "säästöpankki"/"sparbank" oraz "vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag"

13

Republika Francuska spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés iviles", które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, "coopératives", "unions de coopératives", przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

14

Republika Grecka spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: "áí₫íớç åôáéñåßá", "åôáéñåßá đåñéïñéó́Ưíç̣ åơèưíç̣ (Å.Đ.Å.)"

15

Irlandia spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, "building societies", utworzone zgodnie z Building Societies Acts i "trustee savings banks" w rozumieniu Trustee Savings Banks Act z 1989 r.

16

Republika Litewska spółki utworzone według prawa litewskiego

17

Republika Łotewska spóùki utworzone wedùug prawa ùotewskiego, okreúlane jako: "akciju sabiedrîba" oraz "sabiedrîba ar ierobe₫otu atbildîbu"

18

Republika Portugalska spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową, jak również inne osoby prawne prowadzące działalność przemysłową lub handlową, które są utworzone zgodnie z prawem portugalskim

19

Republika Słowacka spółki utworzone według prawa słowackiego, określane jako: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť"

20

Republika Słowenii spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo"

21

Republika Węgierska spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság" oraz "szövetkezet"

22

Republika Włoska spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", "società cooperative", "società di mutua assicurazione" oraz jednostki publiczne i prywatne, których dziłalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa

23

Wielkie Księstwo Luksemburga spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissemens publics et des autres personnes morales de droit public" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

24

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa

25

spółki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i dyrektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników; spółdzielnie (SCE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) i dyrektywą Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającą statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników

26

Republika Bułgarii spółki prawa bułgarskiego, określane jako: "ñúáèđạ̀åëíị̂î äđóæåṇ̃âî", "êî́àíäẹ̀íị̂î äđóæåṇ̃âî", "äđóæåṇ̃âị̂î ñ îăđàíè÷åíà ị̂ăîâîđíîṇ̃", "àêöèîíåđíị̂î äđóæåṇ̃âî", "êî́àíäẹ̀íị̂î äđóæåṇ̃âî ñ àêöèè", "êîîïåđàöèè", "êîîïåđạ̀èâíè ñú₫çè" oraz "äúđæàâíè ïđåäïđèỵ̈èÿ" utworzone zgodnie z przepisami prawa błgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą

27

Rumunia spółki prawa rumuńskiego, określane jako: "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată"

28

Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošču", jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym

29

Rzeczpospolita Polska spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"