Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK. WZÓR DO OBLICZENIA WYSOKOŚCI PREMII GWARANCYJNEJ

Do obliczania premii gwarancyjnej od sumy wpłat wniesionych w roku (kwartale) i-tym stosuje się następujący wzór:

wzór

gdzie:

i - oznacza rok (kwartał) wniesienia wpłat,

n - oznacza kwartał, dla którego jest znana cena ostatnio ogłoszona,

PGi - oznacza premie gwarancyjne od sumy wpłat wniesionych w roku (kwartale) i,

Ci - oznacza cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustaloną dla roku (kwartału) i,

Cn - oznacza cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku,

SPi - oznacza składaną stopę procentową, według której były oprocentowane wpłaty wniesione w roku (kwartale) i-tym do końca kwartału, dla którego jest znana cena ostatnio ogłoszona,

SPi = (1 + ri /2) x (1 + ri+1 ) x (1 + ri+2 ) x...x (1 + rn ) - 1

gdzie:

ri - oznacza stopę procentową w roku (kwartale) i, podzieloną przez 100,

rn - oznacza stopę procentową w kwartale n, podzieloną przez 100,

WKi - oznacza sumę wpłat wniesionych w roku (kwartale) i.

Składaną stopę procentową SPi oblicza się według wyżej przedstawionego wzoru przy uwzględnieniu okresów, w których bank dokonywał kapitalizacji odsetek.

Premię łączną oblicza się według wzoru PG = Σi PGi jako sumę premii od wszystkich wpłat wniesionych na książeczkę mieszkaniową w poszczególnych latach (kwartałach).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści

...
- Art. 12b
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- ZAŁĄCZNIK. WZÓR DO OBLICZENIA WYSOKOŚCI PREMII GWARANCYJNEJ


Pełny spis treści