Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o pracy na morskich statkach handlowych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 13

1. Dyrektor urzędu morskiego odmawia wystawienia książeczki żeglarskiej:

1) jeżeli z wnioskiem wystąpiła osoba nie uprawniona,

2) dla osoby:

a) która nie ukończyła 18 roku życia,

b) która jest niezdolna do wykonywania pracy na statku ze względu na stan zdrowia,

c) wobec której prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania pracy na statku,

d) wobec której zachodzą przesłanki odmowy wydania paszportu.

2. Wymogu ukończenia 18 roku życia nie stosuje się wobec młodocianego zatrudnionego lub mającego być zatrudnionym na statku w celu nauki zawodu.

3. Właściwy organ administracji państwowej stwierdza istnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d), w terminie 30 dni od doręczenia mu wystąpienia dyrektora urzędu morskiego w tej sprawie; po bezskutecznym upływie tego terminu dyrektor urzędu morskiego wystawia książeczkę żeglarską.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"