Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o pracy na morskich statkach handlowych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 29

1. Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

1) miejsce i datę zawarcia umowy,

2) nazwę i siedzibę armatora,

3) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia pracownika,

4) stanowisko, na którym pracownik będzie zatrudniony,

5) zasady wynagradzania,

6) miejsce i termin rozpoczęcia pracy,

7) rodzaj umowy o pracę,

8) termin, od którego trwa umowa o pracę na czas określony,

9) statek, na którym będzie wykonywana praca, oraz port lub rejon geograficzny zakończenia podróży morskiej, jeżeli umowę o pracę zawarto na podróż morską statku.

2. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, armator powinien niezwłocznie potwierdzić pracownikowi pisemnie rodzaj umowy i jej treść określoną w ust. 1.