Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 12

Spory ze stosunków prawnych powstałe między stronami umowy zakładowej rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby pracodawcy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"