Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 2

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) ustawa o świadczeniach - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1));

3) umowa - umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach;

4) świadczeniodawca - świadczeniodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

5) wynagrodzenie - wynagrodzenie wypłacane osobom:

a) zatrudnionym u świadczeniodawcy na podstawie umowy o pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

b) udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem umowy ze świadczeniodawcą innej niż umowa o pracę.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"