Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 10

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) w art. 38:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"