Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 11

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1956) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W ramach kontroli minister właściwy do spraw łączności może powierzyć wykonanie czynności kontrolnych dotyczących rodzaju i zakresu nakładów inwestycyjnych realizowanych przez operatora lub podmiot powiązany Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"