Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 12

W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Organem właściwym w sprawach zezwoleń oraz wpisu do rejestru jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej "Prezesem UKE".";

2) użyte w art. 10 w ust. 2, w art. 13 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w ust. 1 w pkt 5 i w ust. 2 w zdaniu wstępnym i w pkt 1, w art. 17 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 2, w art. 20 w ust. 1 w zdaniu wstępnym oraz w ust. 5 i 6, w art. 31 w ust. 4 i 5 w zdaniu wstępnym, w art. 41 w ust. 2 i w ust. 3 w pkt 1, w art. 44 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w ust. 1a, 2, 3 i 4, w art. 49 w ust. 2, w art. 50a w ust. 3, 4 i 5, w art. 51 w ust. 2, w art. 52 w ust. 3, 4 i 6, w art. 55 w ust. 1, w art. 62a w ust. 2, 3, 4 i 5, w art. 62b, w art. 63 w ust. 1, 2 w zdaniu wstępnym i w ust. 3, w art. 64 w ust. 9, w art. 65 w ust. 1 i 2, w art. 66 w ust. 1 i 2, w art. 67 w ust. 1 w pkt 6 lit. b oraz w art. 68 w ust. 1, 2 i 3 w drugim zdaniu wstępnym w różnych przypadkach wyrazy "Prezes URTiP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Prezes UKE";

3) w art. 51 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Cenniki powszechnych usług pocztowych operatora publicznego oraz ich zmiany podlegają niezwłocznie ogłoszeniu w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej "Biuletynem UKE".";

4) w art. 52 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.";

5) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE, w terminie do dnia 31 maja, roczny raport zawierający wyniki badań, o których mowa w ust. 1, a także informacje o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia, z uwzględnieniem podziału na powszechne usługi pocztowe i usługi niebędące powszechnymi usługami pocztowymi.";

6) w art. 64:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Pracownikom Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej "pracownikami UKE", przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia wydanego przez Prezesa UKE, prawo do związanego z zakresem kontroli:",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić warunki sprawnego przeprowadzania kontroli oraz udostępnić pracownikom UKE materiały, dokumenty i dane podlegające kontroli, a także udzielać wszelkich potrzebnych informacji.";

7) w art. 67 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, można nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, prezesa zarządu spółki prawa handlowego (członka zarządu) lub dyrektora przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy podległa mu jednostka kontrolowana mimo powiadomienia o tym fakcie prezesa zarządu spółki (członka zarządu) lub dyrektora przedsiębiorstwa przez kontrolującego uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"