Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 13

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) kalkulacja kosztów - wyliczanie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kosztów związanych ze świadczeniem usług, odrębnie dla każdej z usług, dla której przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić kalkulację kosztów, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", opisem kalkulacji kosztów;",

b) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) rachunkowość regulacyjna - szczególny, w stosunku do rachunkowości prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.6)), rodzaj rachunkowości prowadzonej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w odniesieniu do jego działalności w zakresie świadczenia dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym, zgodnie z zatwierdzoną na dany rok obrotowy przez Prezesa UKE instrukcją;";

2) użyte w art. 6 w ust. 1, 2 w zdaniu wstępnym i w pkt 2 oraz w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 2 i 3, w art. 8, w art. 9 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 2 i 4 w pkt 5, w art. 13, 22 w ust. 1 i 4, w art. 27 w ust. 1, 2 i 4, w art. 28 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w ust. 2, 6 i 8, w art. 29, 33 w ust. 1-3, w art. 34 w ust. 1, w art. 35 w ust. 1 i 2 w zdaniu wstępnym, w art. 36, 37 w ust. 1-3, w art. 38 w ust. 1 i 2, w art. 39 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w pkt 1, w ust. 2, 3 i 4 w zdaniu pierwszym, w art. 40 w ust. 1-3 i w ust. 4 w zdaniu pierwszym, w art. 42 w ust. 1, w art. 43 w ust. 1, 2, 4 i 6, w art. 44, 45, 46 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w ust. 2 w zdaniu wstępnym, w ust. 3 w zdaniu wstępnym i w pkt 3 w lit. a i b oraz w ust. 4, w art. 47 w ust. 1 i w ust. 2 w zdaniu wstępnym i w pkt 1 i 2, w ust. 3, 6 i 8, w art. 48 w ust. 1-4, w art. 51 w pkt 4 i 5 w zdaniu wstępnym i końcowym, w art. 53 w ust. 1-6, w art. 54 w ust. 1-4, w art. 59 w ust. 3, w art. 61 w ust. 7, w art. 62, 63 w ust. 2, w art. 65 w ust. 1-3, w art. 72 w ust. 3, w art. 74 w ust. 2 i 3 w zdaniu wstępnym, w art. 79 w ust. 2, w art. 82 w ust. 1, 2 i 4, w art. 83 w ust. 1 i 2, w art. 84, 85 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 88 w ust. 1 i 2, w art. 91 w ust. 2 i 3, w art. 92 w ust. 1 i 2, w art. 94 w ust. 2, 4 i 5, w art. 95 w ust. 2, w art. 96 w ust. 2-4, w art. 98 w ust. 1, 2 w zdaniu pierwszym i w ust. 3 w zdaniu pierwszym, w art. 99 w ust. 3 i 5 w zdaniu wstępnym, w art. 101 w ust. 1 w zdaniu końcowym i w ust. 2, w art. 102 w ust. 1, w art. 103 w ust. 2, w art. 109 w ust. 2-5, w art. 110 w ust. 1 i 4 w zdaniu wstępnym, w art. 112 w ust. 6 i 7, w art. 114 w ust. 4 i 7, w art. 122 w ust. 2 i 4, w art. 123 w ust. 2 w zdaniu wstępnym, w art. 126 w ust. 1, 3 w zdaniu wstępnym, w ust. 4, 8, 9 i 10 w zdaniu wstępnym, w art. 127 w ust. 1 i 2, w art. 131 w ust. 3 w zdaniu drugim, w art. 136 w ust. 3, w art. 137 ust. 1, w art. 138 w ust. 1 i 2, w art. 140 w ust. 4 w zdaniu drugim i trzecim, w art. 143 w ust. 2, w art. 147 w ust. 3 w zdaniu wstępnym i w ust. 4 w zdaniu wstępnym, w art. 150 w ust. 1 i 2, w art. 151, 154 w ust. 4, w art. 155 w ust. 1 i 2 w zdaniu pierwszym, w art. 171 w ust. 12, w art. 176 w ust. 3, w art. 178 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w ust. 2 i 3, w art. 179 w ust. 6, 8 w zdaniu wstępnym i w ust. 10, w art. 183 w ust. 5, 6 i 7 w pkt 1, w art. 189 w ust. 1, w art. 190 w ust. 1-3, 5 i 9, w art. 192 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w pkt 6, w ust. 2 i 3, w art. 193 w ust. 1, w art. 198 w ust. 1, w art. 199 w ust. 1 i 2, w art. 200 w ust. 5, w art. 201 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w ust. 3 w zdaniu wstępnym, w ust. 5 i 6 w zdaniu pierwszym, w art. 202 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w zdaniu końcowym, w ust. 3, 4 w zdaniu pierwszym i w ust. 5, w art. 203 w ust. 1 w zdaniu pierwszym i w ust. 3 w zdaniu wstępnym, w art. 204 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 2, w tytule rozdziału 3 działu 10, w art. 206 w ust. 1, w art. 207 w ust. 1, w art. 209 w ust. 1 w pkt 8 i 23 oraz w ust. 2, oraz w art. 210 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w ust. 2 i 3 w zdaniach wstępnych, pierwszym i drugim w różnych przypadkach wyrazy "Prezes URTiP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Prezes UKE";

3) w art. 10:

a) uchyla się ust. 3 i 7,

b) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8. Prezes UKE dokona wpisu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wpływu tego wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 5.

9. Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 8, a od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 dni, przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów może rozpocząć wykonywanie działalności telekomunikacyjnej po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes UKE wezwał przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8.",

c) uchyla się ust. 11;

4) użyte w art. 11 w ust. 1, w art. 12 w ust. 1 i 3, w art. 15 w zdaniu wstępnym, w art. 17 w zdaniu pierwszym, w art. 18, 19 w ust. 1-3, w art. 20 ust. 2, w art. 21 w ust. 1, 3 i 5 w zdaniu wstępnym, w art. 23 w ust. 1, 3, 4 i 6, w art. 24 w ust. 1, 3 w zdaniu wstępnym i w ust. 5 w zdaniu wstępnym oraz w art. 25 w ust. 1 w zdaniu pierwszym i w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "Prezes URTiP, a w zakresie określonym w art. 10 ust. 3 - Przewodniczący KRRiT," zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Prezes UKE";

5) uchyla się art. 14;

6) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Prezes UKE ogłasza rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego, określając przedmiot i termin postępowania konsultacyjnego i udostępniając projekt rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Prezes UKE informuje o wszczęciu postępowania konsultacyjnego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Prezesem UOKiK". W sprawach dotyczących rynków transmisji radiofonicznych i telewizyjnych Prezes UKE informuje o wszczęciu postępowania konsultacyjnego również Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanego dalej "Przewodniczącym KRRiT".

2. O ile Prezes UKE nie ustali dłuższego terminu, postępowanie konsultacyjne trwa 30 dni od dnia ogłoszenia rozpoczęcia tego postępowania. Wyniki tego postępowania, a także niezastrzeżone stanowiska uczestników postępowania konsultacyjnego ogłaszane są w siedzibie, w biuletynie i na stronie internetowej UKE.";

7) w art. 22 uchyla się ust. 2;

8) w art. 25:

a) uchyla się ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W decyzjach, o których mowa w ust. 2, Prezes UKE nakłada, utrzymuje, zmienia lub znosi jeden lub więcej obowiązków regulacyjnych, o których mowa w art. 34, art. 36-40, art. 42, art. 44-47 i art. 72 ust. 3, biorąc pod uwagę adekwatność danego obowiązku do zidentyfikowanego problemu, proporcjonalność oraz cele określone w art. 1 ust. 2, z uwzględnieniem art. 1 ust. 3.";

9) w art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Informacje, o których mowa w ust. 3, są publikowane w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej "Biuletynem UKE", z uwzględnieniem interesu operatora dostarczającego informacje.";

10) użyte w art. 43 w ust. 4, w art. 48 w ust. 5, w art. 53 w ust. 7, w art. 54 w ust. 1-3, w art. 62, 84, 99 w ust. 5 w zdaniu wstępnym, w art. 112 w ust. 7 w zdaniu pierwszym, w art. 126 w ust. 4, w art. 183 w ust. 6, w art. 192 w ust. 3 w zdaniu drugim oraz w art. 198 w ust. 1 i 2 w zdaniu wstępnym w różnych przypadkach wyrazy "Biuletyn URTiP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Biuletyn UKE";

11) użyte w art. 62, w art. 65 w ust. 3, w art. 84, w art. 92 w ust. 2, w art. 99 ust. 1, 3-4 i w ust. 5 w zdaniu wstępnym, w art. 154 w ust. 4, w art. 183 w ust. 1 w pkt 5, w art. 185 w ust. 5 w pkt 2 lit. e, w art. 186, 192 w ust. 3 w zdaniu drugim, w art. 193 w ust. 1-3, w art. 199 ust. 3 oraz w art. 200 ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 2 w zdaniu wstępnym, wyrazy "URTiP" zastępuje się wyrazami "UKE";

12) w art. 112 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Prezes UKE ustala plany zagospodarowania częstotliwości oraz zmiany tych planów z własnej inicjatywy lub:

1) na wniosek organu, na rzecz którego jest dokonywana rezerwacja częstotliwości, przy współpracy z tym organem;

2) w miarę potrzeb i możliwości technicznych, w pozostałych zakresach częstotliwości.

2. W odniesieniu do częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania programów radiofonicznych i telewizyjnych Prezes UKE ustala plany zagospodarowania częstotliwości oraz zmiany tych planów w uzgodnieniu z Przewodniczącym KRRiT na jego wniosek lub z własnej inicjatywy.";

13) w art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia lub cofa Prezes UKE. Rezerwacji częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, Prezes UKE dokonuje, zmienia i cofa w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT.";

14) art. 116 otrzymuje brzmienie:

"Art. 116. 1. W przypadku braku dostatecznych zasobów częstotliwości podmioty, dla których zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości, są wyłaniane w drodze:

1) konkursu - w przypadku rezerwacji częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych;

2) postępowania przetargowego - w pozostałych przypadkach.

2. Przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz konkursu poprzedzone jest postępowaniem konsultacyjnym.

3. Termin przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz konkursu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o rezerwację częstotliwości.

4. Postępowanie przetargowe oraz konkurs przeprowadza Prezes UKE. Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym lub konkursie publikuje się w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie UKE, a jeżeli rezerwacja częstotliwości ma dotyczyć jedynie określonych obszarów - także w codziennej prasie lokalnej ukazującej się na obszarach, których postępowanie przetargowe lub konkurs dotyczy.

5. Decydującym kryterium oceny ofert jest:

1) w przypadku postępowania przetargowego - zachowanie warunków konkurencji oraz wysokość kwoty zadeklarowanej przez podmiot ubiegający się o dokonanie rezerwacji częstotliwości;

2) w przypadku konkursu - zachowanie warunków konkurencji.

6. W sprawie zachowania warunków konkurencji, o której mowa w ust. 5, Prezes UKE zasięga opinii Prezesa UOKiK.

7. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian rezerwacji częstotliwości.

8. Przy ponownym udzielaniu rezerwacji częstotliwości postępowania przetargowego albo konkursu nie przeprowadza się.";

15) uchyla się art. 117;

16) w art. 118:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes UKE określa w dokumentacji warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym albo konkursie oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, a także kryteria oceny ofert.",

b) uchyla się ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Prezes UKE, w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, określa warunki konkursu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1, uwzględniając dodatkowo obowiązki i zadania przedsiębiorcy w zakresie zawartości programowej, w tym warunki dotyczące transmisji obowiązkowej, przy uwzględnieniu pozaekonomicznych interesów narodowych dotyczących kultury, języka i pluralizmu mediów.",

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Dokumentację udostępnia się za opłatą, która nie może przekroczyć kosztów wykonania dokumentacji. Opłata jest pobierana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.",

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Prezes UKE, w drodze decyzji, unieważnia postępowanie przetargowe albo konkurs, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub interesy uczestników postępowania przetargowego albo konkursu.",

f) w ust. 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Prezes UKE uznaje, w drodze decyzji, postępowanie przetargowe albo konkurs za nierozstrzygnięty, jeżeli:",

g) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Wyniki przetargu i konkursu ogłasza się w siedzibie i na stronach internetowych UKE.";

17) art. 120 otrzymuje brzmienie:

"Art. 120. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, tryb ogłaszania postępowania przetargowego oraz konkursu zapewniający właściwe poinformowanie podmiotów zainteresowanych uzyskaniem rezerwacji częstotliwości, a także:

1) szczegółowe wymagania co do treści ogłoszenia i zawartości dokumentacji,

2) warunki i tryb organizowania, przeprowadzania i zakończenia postępowania przetargowego oraz konkursu, w tym:

a) powoływania i pracy komisji przetargowej oraz komisji konkursowej,

b) sposób wpłaty i zwrotu wadium - w przypadku postępowania przetargowego

- kierując się potrzebą zapewnienia obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących żadnego uczestnika warunków postępowania przetargowego oraz konkursu, jak również przejrzystych warunków podejmowania rozstrzygnięć.";

18) uchyla się art. 121;

19) w art. 122 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Z wyłączeniem rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, Prezes UKE może dokonać zmiany rezerwacji częstotliwości w zakresie, o którym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 1 i 9, pod warunkiem zachowania przeznaczenia częstotliwości będącej przedmiotem tej rezerwacji, jeżeli:";

20) w art. 123:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku:",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zmiany warunków wykorzystania lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych Prezes UKE dokonuje w uzgodnieniu z Przewodniczącym KRRiT.",

c) uchyla się ust. 4;

21) w art. 133 w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia:";

22) użyte w art. 134 oraz art. 136 ust. 1 wyrazy "Przewodniczący KRRiT" zastępuje się wyrazami "Prezes UKE";

23) w art. 190:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród trzech zaproponowanych kandydatów przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Prezes UKE może być odwołany przed upływem okresu, na który został powołany, wyłącznie w przypadku:

1) rażącego naruszenia ustawy;

2) orzeczenia o zakazie zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;

3) popełnienia przestępstwa z winy umyślnej ściganego z urzędu, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu;

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;

5) złożenia rezygnacji.",

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku odwołania Prezesa UKE przed upływem kadencji Prezes Rady Ministrów powołuje jego następcę na czas do końca kadencji.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa UKE, powołuje zastępcę Prezesa UKE. Zastępca Prezesa UKE jest odwoływany przez ministra właściwego do spraw łączności.";

24) w art. 191:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes UKE wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2;

25) w art. 193 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Statut UKE może przewidywać utworzenie zamiejscowych jednostek organizacyjnych przez Prezesa UKE. Prezes UKE tworząc zamiejscową jednostkę organizacyjną określa jej siedzibę, właściwość rzeczową oraz miejscową, z uwzględnieniem zasadniczego podziału terytorialnego państwa.";

26) uchyla się art. 194-197;

27) w art. 201 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, występowały w przeszłości i mają poważny charakter, a podmiot kontrolowany nie zastosował się do decyzji, o której mowa w ust. 3, Prezes UKE może, w drodze decyzji, zakazać podmiotowi kontrolowanemu wykonywania działalności telekomunikacyjnej, zmienić lub cofnąć rezerwację częstotliwości, zasobów orbitalnych lub przydział numeracji. Jeżeli decyzja odnosi się do działalności polegającej na rozpowszechnianiu programów radiowych lub telewizyjnych, Prezes UKE wydaje ją w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"