Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 14

W ustawie z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1108) w art. 8 w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy "Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"