Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 2

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) ekwiwalent praw - równowartość praw do emerytury nabytych w systemie zabezpieczenia społecznego Wspólnot Europejskich, praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych, praw do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników lub środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w pracowniczym programie emerytalnym mogącą być przedmiotem rozliczenia pieniężnego w rozumieniu art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1));

2) fundusz emerytalny FUS - fundusz wyodrębniony w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.2));

2a) subkonto - prowadzone w ramach konta ubezpieczonego subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.);

3) instytucja Wspólnot - jedną z instytucji, o której mowa w rozporządzeniu Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. - Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich;

4) Kasa - Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.3));

5) pracodawca - pracodawcę, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119);

6) prawa emerytalne nabyte w systemie zabezpieczenia społecznego Wspólnot Europejskich - prawa emerytalne w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) Nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. - Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich;

7) ubezpieczenie emerytalno-rentowe - ubezpieczenie w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

8) urzędnik Wspólnot - urzędnika lub innego pracownika Wspólnot Europejskich uprawnionego do przeniesienia ekwiwalentu praw w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. - Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich;

9) Zakład - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

10) zarządzający - zarządzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

11) zatrudniony - pracownika, jak również osobę pracującą na własny rachunek lub osobę, która kiedykolwiek była pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisu art. 1 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 74 z 27.03.1972, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z późn. zm.), ubezpieczonych obowiązkowo lub dobrowolnie na wypadek zdarzenia objętego przepisami tego rozporządzenia.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"