Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 24

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy:

1) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie czynności podejmowanych przez Kasę określonych przez ustawę;

2) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.5)), w zakresie dotyczącym wypłaty, w związku z przeniesieniem do Wspólnot i ze Wspólnot ekwiwalentu praw w części dotyczącej otwartego funduszu emerytalnego;

3) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie dotyczącym składek, w związku z przeniesieniem do Wspólnot ekwiwalentu praw z funduszu emerytalnego FUS oraz w związku z przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw do funduszu emerytalnego FUS;

4) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, w zakresie dotyczącym zasad dokonania przeniesienia do Wspólnot środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym programie emerytalnym.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"