Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 16

1. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwany dalej "Prezesem Kasy", wydaje decyzje w sprawach przyznania rent strukturalnych oraz wypłaca świadczenia z tego tytułu.

2. Prezes Kasy może upoważnić pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1.

3. Od decyzji Prezesa Kasy w sprawie przyznania renty strukturalnej przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w terminie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.