Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 3

1. Rolnicze badania rynkowe prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.

2. Do zadań ministra właściwego do spraw rynków rolnych w zakresie prowadzenia rolniczych badań rynkowych należy:

1) opracowywanie metodologii rolniczych badań rynkowych,

2) zbieranie danych rynkowych,

3) tworzenie i zarządzanie elektroniczną bazą danych obejmującą dane rynkowe oraz ich zabezpieczanie,

4) przetwarzanie oraz analiza danych rynkowych,

5) udostępnianie i rozpowszechnianie wyników rolniczych badań rynkowych,

6) szkolenie w zakresie rolniczych badań rynkowych.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści