Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 12

1. Licencję wydaje minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek armatora statku rybackiego.

2. Wniosek o wydanie licencji składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa za pośrednictwem właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

3. Licencja na statek rybacki wpisany do rejestru wydawana jest na czas nieokreślony.

4. Wniosek o wydanie licencji zawiera:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie siedziby i adres armatora statku rybackiego;

2) numer identyfikacyjny statku rybackiego;

3) oznakę rybacką.

5. W czasie wykonywania rybołówstwa morskiego licencja powinna znajdować się na statku rybackim, na który została wydana, z wyłączeniem statków rybackich o długości całkowitej poniżej 10 m.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"