Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 14

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia wydania licencji, w przypadku gdy:

1) statek rybacki, którego dotyczy składany wniosek o wydanie licencji, nie jest wpisany do rejestru;

2) armator ubiegający się o wydanie licencji został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo popełnione przy użyciu statku rybackiego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"