Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 28

1. Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich mogą być prowadzone po uzyskaniu sportowego zezwolenia połowowego.

2. Sportowe zezwolenie połowowe wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego na wniosek:

1) osoby fizycznej - na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych urządzeń pływających;

2) organizatora zawodów sportowych - na prowadzenie połowów z brzegu;

3) armatora statku - na prowadzenie połowów z jego statku.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) serię i numer dokumentu tożsamości;

3) wskazanie terminu, na jaki ma być wydane zezwolenie;

4) w przypadku armatora statku - nazwę lub oznakę statku;

5) w przypadku organizatora zawodów sportowych - listę uczestników zawodów oraz miejsce i czas trwania zawodów.

4. Sportowe zezwolenie połowowe zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) okres ważności zezwolenia;

3) określenie ilości i gatunku ryb oraz sposobu prowadzenia połowu.

5. Sportowe zezwolenie połowowe wydaje się na okres 1 miesiąca albo 1 roku, albo na czas trwania zawodów sportowych.

6. Do prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych nie mogą być używane narzędzia połowowe wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa morskiego.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i warunki prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzory sportowych zezwoleń połowowych dla podmiotów, o których mowa w ust. 2, mając na względzie ochronę żywych zasobów morza i zapewnienie porządku przy połowach.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"