Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 31

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, na morzu terytorialnym i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich,

2) szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym:

a) rodzaj i ilość narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję,

b) sposób prowadzenia połowów,

c) wielkość dopuszczalnego przyłowu,

d) sposób oznakowania narzędzi połowowych używanych wyłącznie do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu

- które nie są objęte Wspólną Polityką Rybacką Unii Europejskiej, mając na względzie ochronę żywych zasobów morza.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"