Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 32

Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, po zasięgnięciu opinii jednostki badawczo-rozwojowej lub szkoły wyższej wskazanej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, organizacji społeczno-zawodowych rybaków oraz właściwego miejscowo wojewody, określi, w drodze zarządzenia:

1) stałe obwody ochronne lub obwody ochronne na czas określony oraz szczegółowe warunki prowadzenia w nich połowów,

2) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich na morskich wodach wewnętrznych,

3) szczegółowy sposób wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych, w tym:

a) rodzaj i ilość narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję,

b) porządek przy połowach oraz oznakowanie narzędzi połowowych,

c) sposób zajmowania miejsc przez rybaków

- mając na względzie ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"