Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 42

1. Kapitan statku rybackiego, którego statek ma długość całkowitą mniejszą niż 10 m, jest obowiązany do sporządzania miesięcznych raportów połowowych.

2. Do miesięcznego raportu połowowego wpisuje się:

1) ilość i gatunek złowionych organizmów morskich;

2) rejon połowu;

3) rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych;

4) czas trwania połowów;

5) datę i godzinę wyładunków.

3. Wpisu do miesięcznego raportu połowowego dokonuje się każdorazowo, przed upływem 24 godzin, po powrocie z łowiska.

4. Po zakończeniu połowów w danym miesiącu raport, o którym mowa w ust. 1, doręcza się okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu dla portu macierzystego statku rybackiego, nie później niż do 5. dnia następnego miesiąca.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór miesięcznego raportu połowowego, mając na względzie ujednolicenie tych dokumentów oraz usprawnienie ich kontroli.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"