Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 53

W sprawach należących do właściwości organów administracji rybołówstwa morskiego, rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego, decyzje w pierwszej instancji wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, chyba że na podstawie przepisu szczególnego organem właściwym w pierwszej instancji jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"