Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 57

1. Czynności kontrolne podejmowane przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego wykonywane są po okazaniu legitymacji służbowej.

2. W czasie wykonywania czynności kontrolnych inspektor jest obowiązany okazywać legitymację służbową na żądanie osoby, której czynności dotyczą oraz nosić na widocznym miejscu oznakę służbową.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji i oznaki służbowej inspektorów, mając na względzie ułatwienie identyfikacji służb kontrolnych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"