Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 6

1. Statek rybacki o polskiej przynależności jest wpisywany, na pisemny wniosek właściciela tego statku rybackiego, do rejestru statków rybackich, zwanego dalej "rejestrem".

2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Wniosek o wpis do rejestru składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, właściwego dla portu macierzystego statku rybackiego.

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie siedziby i adres właściciela statku i armatora statku rybackiego;

2) nazwę statku rybackiego, jeżeli została nadana;

3) oznakę rybacką, jeżeli statek rybacki ją posiada;

4) numer identyfikacyjny statku rybackiego, jeżeli statek taki numer posiada;

5) numer rejestrowy polskiego rejestru okrętowego, jeżeli statek rybacki jest wpisany do polskiego rejestru okrętowego prowadzonego przez izbę morską właściwą dla portu macierzystego tego statku;

6) międzynarodowy sygnał wywoławczy, jeżeli został nadany;

7) nazwę portu macierzystego statku rybackiego;

8) rodzaj statku rybackiego;

9) rodzaj napędu statku rybackiego, moc w kW silników głównych i pomocniczych, ich typy, numery i rok zamontowania;

10) długość całkowitą statku rybackiego;

11) długość statku rybackiego między pionami;

12) szerokość i zanurzenie statku rybackiego;

13) pojemność statku rybackiego;

14) nośność statku rybackiego;

15) rok i miejsce budowy statku rybackiego;

16) rok ostatniej modernizacji statku rybackiego;

17) datę rozpoczęcia użytkowania statku rybackiego;

18) materiał główny kadłuba statku rybackiego;

19) rok położenia stępki;

20) pojemność ładowni przeznaczonych do przechowywania produktów rybołówstwa;

21) rodzaj narzędzi połowowych, w tym rodzaj głównego narzędzia połowowego;

22) wskazanie kraju, w którym statek rybacki został nabyty.

5. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.

6. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje wniosek o wpis do rejestru statków rybackich ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"